Gianluigi Coppola Gallery

Gianluigi Coppola, She Came to Stay, 1966Gianluigi Coppola, Death Under Sail, 1966Gianluigi Coppola, The Case of the Curious Bride, 1966
Gianluigi Coppola, The Case Of The Half-Wakened Wife, 1966
Gianluigi Coppola, Kissing couple, Walking, c.1960s
Gianluigi Coppola, Trial by Terror, 1966
Gianluigi Coppola, The Blood of Others, 1966
Gianluigi Coppola, Wonderful Clouds, 1965
Gianluigi Coppola, Homecomings, 1966